ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Artikel 1 – Definities

  In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

  • Dienst(en): de ontwikkeling door AllYourBI van datawarehousing systemen en alle overige, al dan niet daarmee verband houdende diensten die AllYourBI aan Opdrachtgever levert.
  • Algemene Voorwaarden: Deze voorwaarden Business Intelligence Support AllYourBI.
  • AllYourBI IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom, daarmee verwante rechten en knowhow, die dienen ten behoeve van althans anderszins betrekking hebben op het ontwerp, de ontwikkeling, de structuur, het functioneren en de presentatie van de Diensten dan wel onderdelen van de Diensten geleverd door AllYourBI, waaronder, doch niet uitsluitend: * merkrechten, *auteursrechten op broncodes en objectcodes, * visuele en auditieve elementen van de interfaces die betrekking hebben op de look-and-feel, waaronder kleurencombinaties, de weergave van vensters, de indeling van informatie en alle overige figuratieve elementen, knoppen, iconen, menuschermen en geluiden; *voorbereidend materiaal dat betrekking heeft op het ontwerp en de ontwikkeling van de programma’s, waaronder schema’s, stroomdiagrammen, organigrammen en beschrijvingen en tekeningen van de structuur, architectuur en de look-and-feel van de programma’s; * de structuur van de interfaces; * de architectuur van de interfaces.
  • Confidentiality Agreement/Geheimhoudingsovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen over de kwaliteit en continuïteit van de geleverde Diensten.
  • Opdrachtgever: De natuurlijke– of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met AllYourBI.
  • Overeenkomst: De door en Opdrachtgever geaccepteerde offerte Van AllYourBI betreffende levering van de Diensten, alsmede de Geheimhoudingsovereenkomst, Service Level Agreement en Onderhoudsovereenkomst gesloten tussen partijen.
  • Partijen: AllYourBI en Opdrachtgever.
  • Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Service Level Agreement: de overeenkomst gesloten tussen Partijen over de kwaliteit en continuïteit van de geleverde Diensten
  • Sprint(s): De Diensten worden geleverd in Sprints, bestaande uit mijlpalen inclusief doorlooptijd en kostenindicatie om een bepaald doel te behalen als onderdeel van de overeengekomen Diensten.
  • Onderhoudscontract: de overeenkomst gesloten tussen Partijen over onderhoud van de geleverde Diensten.
  • Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst tussen partijen over de verwerking van Persoonsgegevens door AllYourBI.
 • Artikel 2 – Algemeen
  1. AllYourBI B.V. ingeschreven onder nummer 62936808 bij de Kamer van Koophandel, statutair gevestigd in Rotterdam en kantoorhoudende te Lloydstraat 210, 3024 EA Rotterdam, hierna te noemen ‘AllYourBI’.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte en aangegane offertes en overeenkomsten met de Opdrachtgever met betrekking tot de geleverde Diensten door AllyourBI en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, waarop AllYourBI deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  3. De verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen Algemene Voorwaarden wordt door AllYourBI niet aanvaard en de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen
  4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
  5. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden strijdig is met de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst, Service Level Agreement, Onderhoudsovereenkomst en/of andere overeenkomsten gesloten tussen Partijen betreffende de levering van Diensten, dan geldt de volgende rangorde: de betreffende bepaling in de Overeenkomst gaat voor, gevolgd door de Algemene Voorwaarden, de Service Level Agreement, daarna de Onderhoudsovereenkomst, vervolgens eventueel andere overeenkomsten gesloten tussen Partijen en als laatst deze Algemene Voorwaarden.
  6. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
  7. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitgegeven in de Nederlandse en Engelse taal, en partijen komen nadrukkelijk overeen dat in verband met onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid dat de Algemene Voorwaarden in de Nederlandse taal prevaleert.
  8. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 • Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst
  1. Offertes van AllYourBI zijn vrijblijvend, tenzij door AllYourBI schriftelijk anders is aangegeven.
  2. Offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
  3. De Opdrachtgever verklaart zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende en vervolgovereenkomsten met de Opdrachtgever.
  4. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar aan AllYourBI verstrekte Persoonsgegevens op basis waarvan AllYourBI haar offerte en/of uitingen heeft gebaseerd juist en volledig zijn.
  5. De door AllYourBI opgegeven leveringstermijnen van de Diensten, waaronder de Sprints, zijn streeftermijnen en zijn nimmer fataal. AllYourBI is verplicht zich in te spannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren, maar is daar niet uit hoofde van een resultaatsverplichting toe verbonden. De door AllYourBI afgegeven Sprints en leveringstermijnen zijn indicatief en de Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen. AllYourBI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van deze leveringstermijnen die betrekking hebben op de betreffende Sprints. De overschrijding verplicht AllYourBI niet tot enige vergoeding noch wordt Opdrachtgever daardoor ontslagen van diens verplichting tot het nakomen van de Overeenkomst. Overschrijding van een levertermijn vormt geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en geeft Opdrachtgever geen bevoegdheid tot opschorting.
  6. Bij dreigende overschrijding van een leveringstermijn van een Diensten en/of Sprint, zullen partijen met elkaar in overleg treden om de gevolgen te bespreken voor de uitvoering van de Overeenkomst en de planning.
  7. AllYourBI behoudt zich het recht voor om de overeengekomen Diensten opgenomen in de Overeenkomst ofwel in één fase, ofwel in Sprints te leveren, naar keuze en inzicht van AllYourBI. Ingeval van Sprints heeft AllYourBI de mogelijkheid om de verschuldigde vergoedingen afzonderlijk per Sprint te factureren
 • Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en levering
  1. AllYourBI zal zich inspannen om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren volgens de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst door AllYourBI schriftelijk en uitdrukkelijk een met voldoende bepaaldheid omschreven resultaat is toegezegd. Eventuele afspraken over de kwaliteit en continuïteit van de Diensten worden steeds separaat schriftelijk overeengekomen in een Service Level Agreement.
  2. Opdrachtgever garandeert dat AllYourBI op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst alle gebruiksrechten, gebruikersnamen, tokens en/of wachtwoorden die zij nodig heeft voor uitvoering van de Diensten zal hebben verkregen; voor zover AllYourBI daarover op dat moment nog niet beschikt, bewerkstelligt Opdrachtgever dat zij gebruiksrechten in dat geval zo snel mogelijk verkrijgt.
  3. Indien de Overeenkomst in Sprints wordt uitgevoerd, is AllYourBI gerechtigd de aanvang van de volgende sprint die tot een volgende fase behoort uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft geaccepteerd.
  4. Acceptatie van de Sprints zoals bedoeld in 4.3, vindt plaats schriftelijk of tijdens een acceptatiebespreking tussen Partijen waar de Sprint wordt geaccepteerd en/of wanneer de Sprint “live” is; AllYourBi zal de acceptatie schriftelijk bevestigen; behoudens omgaand tegenbericht van Opdrachtgever zal daarmee vaststaan dat de Sprint is geaccepteerd.
  5. De Diensten zijn geleverd op het moment dat AllYourBi alle Sprints heeft uitgevoerd , zijn de Diensten geleverd. Met het doorlopen van het proces bedoeld in 4.4. zijn de Diensten opgeleverd. Na oplevering heeft Opdrachtgever 7 dagen de mogelijkheid tests uit te voeren. Binnen drie dagen na die testperiode kan Opdrachtgever opgave doen van eventuele gebreken, voorzien van een behoorlijke specificatie en documentering waaruit duidelijk de aard van het gebrek of de gebreken blijkt. Na ommekomst van laatstbedoelde termijn, dan wel bij uitblijven van een dergelijke opgave binnen die termijn, vervalt het recht van Opdrachtgever om zich op enig gebrek te beroepen.
  6. Tijdens of na oplevering van de Diensten, geeft AllYourBI een training aan het personeel van de Opdrachtgever over het gebruik van de Diensten. Deze training wordt eenmalig gegeven door AllYourBI.
  7. AllYourBI is niet verplicht aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen. Iedere wijziging, aanvulling of correctie van de Overeenkomst wordt aangemerkt als meerwerk en deze werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van AllYourBI. Vergoedingen voor meerwerk zijn opeisbaar zodra het meerwerk is verricht; AllYourBI heeft de mogelijkheid het meerwerk apart te factureren.
  8. AllYourBI is verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een Sprint, voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
  9. Partijen sluiten een Service Level Agreement waarin de verrichting van de Diensten nader is omschreven. Deze Algemene Voorwaarden zijn op de Service Level Agreement van toepassing, hetgeen Partijen bij ondertekening van de Service Level Agreement zullen bevestigen
  10. Indien Opdrachtgever een Onderhoudsovereenkomst sluit met AllYourBI voor het Diensten van de Diensten, komen Partijen overeen dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op Onderhoudsovereenkomst, hetgeen Partijen bij ondertekenen van de Onderhoudsovereenkomst schriftelijk zullen bevestigen
 • Artikel 5 - Prijzen en betalingsvoorwaarden
  1. Alle door AllYourBI aangegeven prijzen zijn exclusief BTW en luiden in Euro’s.
  2. Bij gebreke van een specifieke afgesproken regeling betreffende facturatie zal Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen
  3. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
  4. AllYourBI is gerechtigd om de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen jaarlijks aan te passen. Opdrachtgever aanvaard de nieuwe prijzen van AllYourBI.
  5. Klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.
  6. AllYourBI is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds op basis van voorschotten te factureren. Tevens is AllYourBI gerechtigd betalingsverplichtingen te verrekenen met betalingsverplichtingen van Opdrachtgever. Voorts is AllyourBi gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever een passende en voldoende dekkende zekerheid verstrekt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
  7. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door AllYourBI.
 • Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtgever
  1. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen deze personen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring
  2. AllYourBI heeft het recht om de Overeenkomst op te schorten indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gebruikersgegevens niet tijdig aan AllYourBI zijn verstrekt, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst AllyourBI kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In deze gevallen heeft zij tevens het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Voor zover in het kader van de Overeenkomst alsmede Service Level Agreement en/of Onderhoudsovereenkomst gebruikersrechten, gebruikersnamen, tokens en/of wachtwoorden worden verstrekt door Opdrachtgever, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen, tokens en/of wachtwoorden en voor het verkrijgen en geven van gebruikersrechten, gebruikersnamen, tokens en/of wachtwoorden en is Opdrachtgever geheel en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik hiervan, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van AllYourBI.
  4. Opdrachtgever garandeert dat deze gebruikersrechten, gebruikersnamen, tokens en/of wachtwoorden niet aan derden worden verstrekt tijdens de duur van de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AllYourBI. AllYourBI heeft het exclusieve recht op het gebruik van deze gebruikersrechten, gebruikersnamen, token en/of wachtwoorden.
  5. De Opdrachtgever is in verzuim, zonder vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling, indien sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
  6. Indien de Opdrachtgever niet binnen de toepasselijke betaaltermijn een aan AllYourBI toekomende vergoeding betaalt en AllYourBI overgaat tot incasso, heeft zij het recht alle ten behoeve van de incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op de Opdrachtgever te verhalen, waaronder de buitengerechtelijke kosten, de kosten voor het treffen van een betalingsregeling en alle kosten voor rechtsbijstand. De Opdrachtgever is verplicht deze kosten te betalen.
 • Artikel 7 – (Tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan
  1. De Overeenkomst kan steeds zonder opzegtermijn worden opgezegd ingeval:
  2. Een derde faillissement aanvraagt van AllyourBI of de Organisatie, of indien AllyourBI of de Organisatie zelf faillissement aanvraagt;
  3. Een partij surseance van betaling heeft aangevraagd, een partij haar activiteiten feitelijk beëindigt, wordt geliquideerd, opgeheven, beëindigd of ontbonden;
  4. Indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Opdrachtgever wijzigt. AllyourBI is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel schadevergoeding verplicht;
  5. Indien de aan de Opdrachtgever gegeven Licentie voor het gebruik van de Diensten wordt ingetrokken door AllyourBI;
  6. AllYourBI heeft ten allen tijde het recht om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging dient schriftelijk gedaan te worden.
  7. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd zijn de vorderingen van AllyourBI op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  8. Ingeval van opzegging is AllyourBI niet gehouden tot het betalen van een vergoeding van schade en eventuele kosten.
  9. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel is opgezegd, zullen de werkzaamheden die zijn verricht door AllyourBI en voor zover deze nog niet in rekening zijn gebracht, integraal in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever worden vergoed, vermeerderd met de kosten voor de geserveerde arbeidstijd en daarbij andere kosten gemaakt door AllyourBI.
 • Artikel 8 – IE-rechten en licentie
  1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle AllYourBI IE-Rechten uitsluitend bij AllYourBI. Niets in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van enige AllYourBI IE-Rechten van Opdrachtgever en/of derden.
  2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst geleverde Diensten voor onbepaalde tijd, waarbij AllYourBI het recht heeft om dit gebruikersrecht ten allen tijd op te zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand.
  3. AllYourBI verkrijgt een gebruikersrecht op alle intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten.
  4. Iedere partij vrijwaart de andere Partij voor schadevergoeding waartoe die Partij ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt gevorderd in verband met een inbreuk door de andere partij op enig geldend IE-recht (zijnde AllYourBI IE-recht of intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever), onder de voorwaarde dat die Partij de andere Partij onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen. De ene Partij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan de andere Partij verlenen om zich, indien nodig in naam van die Partij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
  5. De hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de Diensten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen of indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die AllYourBI heeft gebracht in de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever, of indien de verweten inbreuk verband houdt met instructies van Opdrachtgever, dan wel anderszins voor rekening en risico van Opdrachtgever behoort te komen.
 • Artikel 9 – Privacy en persoonsgegevens

  Partijen komen overeen om een Verwerkersovereenkomst te sluiten betreffende de Diensten.

 • Artikel 10 – Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van AllYourBI wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, ongeacht of sprake is van een tekortkoming in één of meerdere verbintenissen, is voor alle tekortkomingen beperkt tot een gezamenlijk maximum, dat gelijk is aan het bedrag van de voor de offerte bedongen prijs, maar in elk geval niet hoger dan 50.000 euro.
  2. Opdrachtgever zal de eventuele schade zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 15 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij AllYourBI melden, op straffe van het verval van enig recht op schadevergoeding. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
  3. AllYourBI is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de Opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de Opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
  4. Iedere Partij vrijwaart de andere Partij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak toe te rekenen is aan de andere partij. Indien een Partij uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de andere Partij gehouden die Partij onverwijld schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikking. De Partij zal daartoe de nodige volmachten geven aan de andere Partij, informatie en medewerking verlenen om het voor die Partij mogelijk te maken zich tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
  5. Iedere vordering van Opdrachtgever tot schadevergoeding, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Artikel 11 – Overmacht
  1. AllYourBI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien AllYourBI daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. AllYourBI heeft het recht gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij. Partijen zullen in geval van ontbinding niet verplicht zijn tot ongedaan making van de geleverde prestaties.
  3. Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, werkbezetting, onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, oorlog, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, ontbreken van gebruikersrechten gebruikersnamen, tokens en/of wachtwoorden om AllYourBI in staat te stellen om de Diensten te kunnen leveren, storingen in verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie) netwerken.
  4. Indien de overmacht tenminste negentig (90) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaan making of compensatie.
  5. Indien AllYourBI ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan nakomen, dan is AllYourBI gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 • Artikel 12 – Overdracht rechten en plichten
  1. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Opdrachtgever slechts aan derden worden overgedragen, indien AllyourBI hiermee voorafgaand schriftelijk akkoord gaat.
  2. AllYourBI is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.
 • Artikel 13 – Toepasselijk recht
  1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  3. Enige geschillen die tussen AllYourBI en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Rotterdam.